1. Светска конфедерација за физикална терапија (WCPT)  2. Европски регион на WCPT
3. Физиотерапевска дата-база (PEDro) 4. Австралиска физиотерапевтска асоцијација (АPA)
5. Канадска физиотерапевтска асоцијација (CPA) 6. Европско здружение за физикална и рехабилитациона медицина
7. Американска физиотерапевска асоцијација (APTA) 8. Национална асоцијација за превенција од мозочни удари
9. Како Физикална терапија може да ви помогне 10. Асоцијација на Америка за мултиплекс склероза MSAA
11. Здружение на физио и работни терапевти на Република Српска 12. Здружение на физио и работни терапевти на Војводина
13. Европско здружение за цистична фиброза 14. Мекконели Институт
15. Деца и Физикална терапија 16. Институт за невролошки пореметувања и мозочни удари
17. Физикална терапија (PT) 18. Европска асоцијација за мускулна дистрофија (MDA)
19. Европската алијанса на мускулна дистрофија (EAMDA)  20. Албанска физиотерапевска асоцијацијa (SSF)
 21. Холандски физикална терапија  22. Хрватски збор на физиотерапевти
 23. Српско здружение на физиотерапевти  24. Онлаин фиотерапевска заедница
 25. Здружение на физиотерапевти на Црна Гора  26. Здружение на физиотерапевти на федерација на БиХ
 27. Здружението на граѓани за ретки болести  28. Меккензи
 29. Spine Journal  30. Мулиган Концепт
 31. Американска срцева асоцијација  32. Напредна биомеханичка рехабилитација (ABR)
 33. Европска срцева мрежа  34. Здужение на граѓани со Хемофилија на Р. Македонија – Хемолог
 35. Бугарска Асоцијација на Физиотерапевтите  36. Сојуз на Дефектолози на Република Македонија
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Идни настани

No events found